Podzemní Punkva

RS11
Lokalizace: 49.383114N 16.733574E
Rozloha: 1 571,620 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 2004
Kritéria zařazení do RS: 1, 2, 3, 4
Nadmořská výška: 341 - 567 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Forma ochrany území

CHKO

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,093 ha 0,07 1,95
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,591 ha 0,1 1
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,844 ha 0,05 1,72
T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,013 ha -- 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 93,857 ha 5,97 1,61
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,111 ha 0,01 1,01
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti -- -- 0,081 ha 0,01 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 240,094 ha 15,28 1,94
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,277 ha 0,02 1,17
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,156 ha 0,01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,035 ha 0,07 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,657 ha 0,04 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,337 ha 0,09 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,856 ha 0,05 1,99
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 193,648 ha 12,32 1,95
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Caloplaca coronata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Lišejníky Lecidea strasseri -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Lecanora leptyrodes -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Lecanora intumescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Lecanora chlarotera -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Lecania sylvestris -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Lecania naegelii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Leptogium plicatile -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca phaeocephala -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 530

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.