Mokřady Liběchovky a Pšovky

RS10
Lokalizace: 50.417486N 14.578811E
Rozloha: 361,041 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 1998
Kritéria zařazení do RS: 1, 2, 3, 7
Stupeň ochrany: CHKO, NPP, EVL, PR, PP
Nadmořská výška: 175 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Forma ochrany území

CHKO

Podlokality

Kód Název lokality Typ mokřadu
RS10.01 Mokřady Liběchovky
RS10.02 Mokřady Pšovky

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,010 ha 0,28 3,16
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,020 ha 0,01 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6,826 ha 1,89 2,18
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,241 ha 0,07 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,016 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,338 ha 0,09 2,74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,981 ha 1,1 2,97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,018 ha 0,01 3,25
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0,001 ha -- 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 23,092 ha 6,4 1,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,440 ha 1,51 1,92
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,354 ha 0,1 2,44
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9,520 ha 2,64 2,51
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,557 ha 1,26 2,37
L1 Mokřadní olšiny -- -- 17,962 ha 4,98 1,56
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera affinis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2023
Brouci Mogulones abbreviatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Brouci Scaphisoma boreale -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2023
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2023
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 347

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.