Krkonošská rašeliniště

RS07
Lokalizace: 50.766671N 15.541099E
Rozloha: 250,692 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 1993
Kritéria zařazení do RS: 3
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1150 - 1400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Stručná charakteristika

Rašeliniště subarktického charakteru s kombinací arktických a alpínských prvků a s výskytem ohrožených, reliktních a endemických rostlinných a živočišných druhů, součást arkto-alpínské tundry Krkonoš.

Geografické a geologické údaje

Rašeliniště se rozkládají na granitovém skalním podkladu, na náhorním peneplénu v prostoru zrychlující vrcholové části anemo-orografických systémů. Mocnost humolitu je značně proměnlivá - od několika decimetrů po maximálně 2,8 m. Povrchová morfologie se místy podobá stränge-flarkarovému systému severských rašelinišť s kolky o rozloze až 170 m2.

Ekologická charakteristika

Jde o reliktní ostrovy středoevropské rašeliništní vegetace pozdního glaciálu, modifikované později pronikáním alpských elementů. Tento vývoj dokumentuje na jedné straně značná podobnost s recentními asociacemi evropské Subarktidy, na druhé straně geneze řady endemických společenstev i endemické řasy Corcontochrysis noctivaga. Ve vegetačním pokryvu rašelinišť se prolínají tři fyziognomické jednotky - mechová, bylinná a klečová. Mechová společenstva ze sv. Leuco-Scheuchzerion palustris a Drepanocladion exannulati přecházejí na podélných vyvýšených pruzích do bylinných společenstev sv. Oxycocco-Empetrion hermaphroditi a Caricion fuscae, popř. Nardo-Caricion rigidae. Keřové patro tvoří mozaikové porosty borovice kleče, smíšené s porosty vrby laponské a vrby slezské a s jednotlivými stromovými keři a stromky jeřábu ptačího olysalého, břízy karpatské a smrku ztepilého.

Forma ochrany území

Rašeliniště leží v 1. zóně Krkonošského národního parku a jsou součástí jádrového území EECONET a jádrové zóny bilaterální česko-polské Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze. Zájmové území programu IBA/BirdLife International, potenciální území pro zařazení do evropské sítě NATURA 2000.

Ochranářské aktivity

Plán péče o národní park a jeho ochranné pásmo je zpracován pro období 1994-2003, jeho součástí je i management subarktických rašelinišť, zaměřený především na regulaci turistiky, úpravy turistických chodníků a eliminaci druhotně se šířících invazních allochtonních druhů rostlin.

Hlavní lidské aktivity

Území je využíváno především jako atraktivní cíl turistiky. Přímé hospodářské využívání lokalit není.

Hlavní negativní faktory

Vliv průmyslových emisí, patrný na celých Krkonoších, se na rašeliništích dosud výrazněji neprojevuje, avšak detailní sledování jejich vlivu v prostředí nad horní hranicí lesa neprobíhá. Významné je působení turistických aktivit.

Vodohospodářský význam

Pramenné oblasti Labe a Úpy.

Charakteristika flóry a vegetace

Endemické rostlinné společenstvo Chamaemoro-Pinetum mughi, endemická řasa Corcontochrysis noctivaga. Glaciálně reliktní společenstva sv. Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii, Sphagno lindbergii-Caricetum limosae, Chamaemoro-Empetrum hermaphroditi. Dominantní a charakteristické druhy rostlin: Mechorosty - rašeliník Lindbergův, r. tuhý, bařinatka trsnatá, srpnatka bezkruhá. Vyšší rostliny - ostřice mokřadní, o. zobánkatá, klikva maloplodá, kyhanka sivolistá, suchopýrek trsnatý, suchopýr pochvatý, šicha oboupohlavná, všivec krkonošský, ostružiník moruška.

Charakteristika fauny

Z bezobratlých - pavouci Arctosa alpigena lamperti, Agyneta decora, Bathyphantes setiger a Pardosa saltuaria, plachetnatka Centromerus arcanus, vážky – lesklice horská, vážka čárkovaná, šídlo horské, chrostíci Rhyacophila polonica, Limnephilus coenosus a Ecclisopteryx dalecarlica. Motýli – můry Dasypolia templi a Papestra biren, drobní motýli Elachista kilmunella, Coleophora vacciniella a Chionodes viduella, píďalka Glacies alpinata, z dalších zástupců hmyzu např. pilatka Pachynematus parvilabris, potápník Hydroporus nivalis (glaciální relikt, jediné ověřené naleziště v ČR), střevlíčci Agonum ericeti a Patrobus assimilis. Ptáci – slavík modráček tundrový (celá populace ČR, tj. 25-30 párů), hýl rudý, linduška horská, l. luční. Savci – rejsek horský.

Rekreační využívání

Negativní vliv turistiky (dvě horské chaty a hustá síť turistických cest ovlivňují vegetaci podél turistických chodníků).

Důvody pro zařazení do Ramsarské úmluvy

Komplex hřebenových rašelinišť se vyvinul v extrémně exponovaných podmínkách střední Evropy. Představuje výjimečné biogeografické souostroví, v němž se prolínají reliktní subarktické fenomény s mladšími alpskými elementy. Významná je přítomnost endemického společenstva Chamaemoro-Pinetum mughi.

Podlokality

Kód Název lokality Typ mokřadu
RS07.01 Pančavská a Labská louka 8
RS07.02 Úpské rašeliniště 8

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin 8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) 0,094 ha 0,04 1,07
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,054 ha 0,02 1
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0,008 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,224 ha 0,09 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,033 ha 0,01 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,695 ha 0,68 1
A7 Kosodřevina 4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 63,017 ha 25,14 1,32
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,009 ha -- 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 22,189 ha 8,85 1,02
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,915 ha 4,35 1,42
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2,006 ha 0,8 1
A3 Sněhová vyležiska 6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 0,052 ha 0,02 1
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 9,802 ha 3,91 1,03
R1.5 Subalpínská prameniště -- -- 0,000 ha -- 1
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) 4080 Subarktické vrbové křoviny 0,124 ha 0,05 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Mechorosty Orthocaulis atlanticus -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2021
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Mechorosty Plagiothecium denticulatum var. obtusifolium -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Cévnaté rostliny Phleum alpinum bojínek alpský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2024
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Betula pubescens subsp. carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2022
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 108

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.