Lednické rybníky

RS04
Lokalizace: 48.773143N 16.729893E
Rozloha: 690,960 ha
Kategorie: Mezinárodně významné mokřady
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Slanisko
Rybník, klausura
Soustava rybníků
Zapsání do seznamu mokřadů mezinárodního významu: 1990
Kritéria zařazení do RS: 2, 3, 6
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO, CHKO
Nadmořská výška: 156 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Stručná charakteristika

Mělké rybníky vybudované v povodí Včelínku a v nivě řeky Dyje. Břehy rybníků jsou lemovány porosty rákosu a orobince, ve vodě roste řada druhů vodních rostlin, na periodicky obnažovaných březích se vytváří jedinečná společenstva a hnízdí vzácní ptáci. Břehové porosty okolo rybníků v minulosti parkově upravovány a doplněny četnými výsadbami exotických dřevin, v okolí řada romantických staveb, tzv. saletů. Rybníky spolu s okolní krajinou tvoří jedinečný krajinářský celek, zařazený v roce 1996 do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (World Heritage Site) jako Lednicko-valtický areál. Jsou významným hnízdištěm a tahovým shromaždištěm mnoha druhů vodních ptáků.

Geografické a geologické údaje

Lokalita se nachází v Dolnomoravského úvalu v podcelcích Valtická pahorkatina a Dyjsko-moravská niva. Dno je tvořeno hlavně miocenními sedimenty, v malé míře pliocenními štěrky. Území je geomorfologicky vytvořeno tektonickou činností, jak svědčí sirné prameny v Sedleci. Nesytská kotlina je tvořena širokou průlomovou depresí se sklonem Z – V. Soustava Lednických rybníků a rybníky Allahy leží v povodí Včelínku, pravostranného přítoku Dyje. Zámecký rybník je napájen Zámeckou Dyjí, která v minulosti tvořila jedno z ramen vnitrozemské delty řeky Dyje. Z klimatického hlediska patří území do oblasti suché, teplé, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 9°C, srážky kolem 500 mm.

Ekologická charakteristika

Litorální porosty vázané na mělčí okraje rybníků jsou tvořeny převážně rákosinami. Na přechodových stanovištích mezi vodní hladinou a souší se uplatňují zejména v okolí rybníka Nesyt jedinečná slanomilná společenstva. Okolí rybníků tvořeno převážně agrocénózami. Doprovodná břehová zeleň tvořená kříženci topolů černých, krajinářsky upravenými porosty s převahou listnatých dřevin včetně geograficky nepůvodních a hospodářskými lesními porosty s borovicí lesní a dubem cerem. Na některých rybnících vytvořeny umělé ostrovy. Další mělčiny a obnažené písčiny se objevují přechodně při snížené hladině.

Forma ochrany území

Celá lokalita se nachází v Biosférické rezervaci Dolní Morava. Největší rybníky (Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a Zámecký) byly v roce 1953 vyhlášeny jako státní přírodní rezervace. V současné době jsou vyhlášeny jako Národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Na všech těchto rybnících byla vyhlášena stejnojmenná ptačí oblast a jsou součástí evropsky významných lokalit Lednické rybníky a Niva Dyje. Lov vodních ptáků zde byl již omezen za doby tehdejších vlastníků, Lichtesteinů. Louky se slanistou vegetací součástí NPR Slanisko u Nesytu.

Ochranářské aktivity

Na území NPR se hospodaří podle plánu péče. Probíhá zde rybářské hospodaření přizpůsobené potřebám ochrany přírody. Od poloviny 90. let minulého století dochází k návratu k tradičnímu způsobu hospodaření – letnění rybníků. Zamokřené louky jsou sečeny. Na přechodových stanovištích na Slanisku u Nesytu se nově zavádí pastva těžkého dobytka. Na Zámeckém rybníku se v současné době rybníkářsky nehospodaří.

Hlavní lidské aktivity

Rybářské hospodaření na rybníkách Allah a soustavě Lednických rybvníků. Rekreace, zejména koupání probíhá na Mlýnském rybníce. V zimě je velmi populární bruslení na Mlýnském rybníce a na Zámeckém rybníce. Z turistika jde zejména o cykloturistiku podél soustavy Lednických rybníků. Pěší turistika se odehrává převážně okolo Zámeckého rybníka a je spojena s návštěvou zámku v Lednici. Vzhledem k atraktivitě Lednicko-valtického areálu lze očekávat růst rekreace a turistiky.

Hlavní negativní faktory

Zvyšování eutrofizace rybníků vlivem intenzivního zemědělství v okolí, svedením všech odpadních vod z ČOV v povodí Včelínku do tohoto toku a vlastním rybářským hospodařením. Negativním faktorem je i vysoké zabahnění rybníků. Negativně na litorálních porostech se projevuje dlouhodobé udržování vysoké vodní hladiny. Na úspěšnosti hnízdění se může negativně projevit plavba rekreačních loděk po rybnících v době hnízdění včetně navštěvování ostrůvků.

Vodohospodářský význam

Rybníky slouží kromě ochrany přírody k akumulační funkci (rybník Nesyt je největším moravským rybníkem): Částečně jsou rybníky využívány také pro závlahy, avšak většina závlahového systému je v současné době nefunkční.

Sociální a kulturní význam

Území má význam z hlediska produkce ryb, jedná se o jedny z nejproduktivnějších rybníků v ČR. Především se však jedná o obrovský význam kulturní a historický. Území Lednicko-valtického areálu bylo jako druhé území na světě vyhlášeno lokalitou Světového kulturního a přírodního dědictví v kategorii kulturní krajina. Mimořádné jsou i turistické atraktivity (historické památky z doby Lichtensteinů).

Charakteristika flóry a vegetace

Slanisko u Nesytu představuje nejzachovalejší lokalitu halofitních společenstev republikového významu. Vykytuje se zde okolo 40 ohrožených druhů, včetně halofitů, pro které je toto území jednou z posledních recentních lokalit – hvězdnička panonská (Tripolium pannonicum subsp. pannonicum) -Jana Pekárová, 2014, nálezová databáze portálu ISOP, hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora) – Jiří Danihledka, 2004, Česká národní fytocenologická databáze a pampeliška bezarabská (Taraxacum bessarabicum) – Jan Juřica, 2011, nálezová databáze portálu ISOP. Rybníky Allahy představují jedno z posledních refugiií protěže žlutobílé (Pseudognaphalium luteoalbum) – Jiří Danihelka,2002, Ochrana přírody 57. Nejcennějším společenstvem na soustavě Lednických rybníků je společenstvo obnažených den, které se uplatňuje při letnění. V roce 2007 zde byl objeven merlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides), který byl do té doby považován za vymizelý -Vojtěch Sedláček, 2007, Česká národní fytocenologická databáze.

Charakteristika fauny

Z bezobratlých jsou zastoupena typická společenstva pro stojaté vody panonské provincie. Na mokřadní rákosiny a slanomilnou vegetaci je vázáno velké množství unikátních druhů motýlů. Z  vážek např. šidélko malé (Ischnura pumilio), šídlatka tmavá (Lestes dryas) a vážka bělořitná (Orthetrum albistylum) -Václav Křivan, 2014, nálezová databáze portálu ISOP. Na Zámeckém rybníku známá smíšená kolonie kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) a volavky popelavé (Ardea cynerea), které doplňuje čáp bílý (Ciconia ciconia), kormorán velký (Phalacrocorax carbo) a volavka stříbřitá (Egretta garzetta - Petr Macháček, 2009, Ptáci lednických rybníků; Vlastimil Sajfrt, 2015, in verb. Na rybnících dále hnízdí husa velká (Anser anser), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) , sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moták pochop (Circus aeriginosus), modráček středoevropský (Luscinia svecica). Nepravidelně volavka červená (Ardea purpurea) a bukač velký (Botaurus stellaris) -Petr Macháček, 2009, Ptáci lednických rybníků. Pravidelně protahují: husa velká, polák velký, lžičák pestrý,zrzohlávka rudozobá, rybák černý a bahňáci. Pravidelně zimuje orel mořský – Petr Macháček, 2009, Ptáci lednických rybníků

Výzkumné aktivity

Na Lednických rybnících probíhá sledování ptáků od roku 1885. Systematické sledování však započalo až v roce 1923. Od této doby zde proběhlo několik výzkumů. Od roku 1994 zde v měsíci červenci probíhá nepřerušená řada odchytu ptáků v rákosinách. Kromě sledování ornitofauny zde probíhá sledování vegetace, monitoring vody a od roku 2015 se sleduje vztah mezi vodním režimem v NPR Slanisko u Nesytu a rybníkem Nesyt.

Rekreační využívání

Velice intenzivní, především v okolí lednického zámku a parku a v okolí Mlýnského rybníka, zejména v návaznosti na autokemp Apollo. Jedná se zejména o koupání a v zimě bruslení, kdy se zejména na Zámecký rybník sjíždí desítky lidí ze širšího okolí.

Důvody pro zařazení do Ramsarské úmluvy

Lednické rybníky jsou významným hnízdištěm a tahovou zastávkou. Slanisko u Nesytu představuje nejzachovalejší ukázku slanomilných společenstev v republice. Pro zařazení byla použita kritéria 1, 2 a 3.

Podlokality

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 23,018 ha 3,33 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,561 ha 0,08 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 31,559 ha 4,57 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,699 ha 0,82 3,7
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,185 ha 0,61 3,38
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,782 ha 0,11 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 79,214 ha 11,46 1,09
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 4,141 ha 0,6 1,02
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,915 ha 0,13 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 6,018 ha 0,87 3,69
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 42,246 ha 6,11 2
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 28,343 ha 4,1 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,494 ha 0,07 2,25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,393 ha 0,06 2,54
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,000 ha -- 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vířníci Trichocerca weberi -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2021
Vířníci Ascomorpha saltans -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2021
Vířníci Lecane pyriformis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2022
Vířníci Lecane stichaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2021
Brouci Xylographus bostrychoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Stomodes gyrosicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vířníci Lecane tenuiseta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2021
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pterostichus elongatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pterostichus cursor -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Vířníci Lepadella heterodactyla -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Brouci Philonthus umbratilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Coleophora halophilella -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Philonthus oebalus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Pelochares versicolor -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 416

Realizované projekty

Název projektu: Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2016 do 2018
Výše podpory: 7 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: NPR Lednické rybníky jsou jednou z nejvýznamnějších ornitologických rezervací ČR a jejím úkolem je poskytovat vhodné podmínky k životu vzácných rostlin a živočichů. Přelivy Hlohoveckého a Mlýnského rybníku byly v havarijním technickém stavu. Jejich oprava byla náročná, probíhala totiž 2,9 m pod úrovní hladiny rybníků a zároveň se musela přizpůsobit hnízdnímu období ptáků a výlovům rybníků. Po rekonstrukci objektů bude možné plně manipulovat s výškou vodní hladiny dle potřeb ochrany přírody. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/rekonstrukce-na-lednickych-rybnicich-prospeje-zdejsi-jedinecne-prirode/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.

HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.