Kritéria pro výběr mokřadů mezinárodního významu

  1. Mokřad představuje typický, vzácný nebo unikátní přírodní nebo přírodě blízký mokřad pro daný biogeografický region.
  2. Mokřad je obýván zranitelnými, ohroženými nebo kriticky ohroženými druhy nebo ohroženými společenstvy.
  3. Mokřad je obýván populacemi rostlin nebo živočichů důležitých pro uchování biologické rozmanitosti daného biogeografického regionu.
  4. Mokřad má zvláštní význam pro rostliny nebo živočichy v kritickém stadiu jejich životních cyklů, nebo jim poskytuje úkryt v případě nepříznivých podmínek.
  5. Mokřad je pravidelně využíván více než 20 000 vodních ptáku.
  6. Mokřad je pravidelně využíván alespoň 1% jedinců populace jednoho druhu nebo poddruhu vodních ptáku.
  7. Mokřad je pravidelně využíván podstatnou částí jedinců geograficky původních poddruhů, druhů nebo čeledí ryb, jejich vývojových stádií, a jsou-li zde specifické mezidruhové vztahy nebo populace významné pro ekonomický přínos nebo ochranářskou hodnotu přispívající k celkové biologické rozmanitosti.
  8. Mokřad je důležitým zdrojem potravy pro ryby, trdlištěm, místem vývoje plůdku nebo tahovou cestou, na které jsou ryby, ať již daného mokřadu nebo i mimo něj, závislé.
  9. Mokřad je pravidelně využíván více než 1% jedinců populace jednoho druhu nebo poddruhu na mokřadech závislých živočichů (jiných než ptáků).