Kategorie pro členění mokřadů České republiky

RS – mezinárodně významné mokřady

Zařazení je jednoznačně dáno textem Ramsarské úmluvy a přijetím některých dodatků na konferencích zemí Ramsarské úmluvy.

N – nadregionální

Jde o lokality s významem přesahujícím rámec České republiky, jde tedy o lokality celostátního až středoevropského významu. Do této kategorie jsou zařazeny téměř všechny mokřadní lokality vyhlášené jako národní přírodní rezervace a lokality zapsané do mezinárodních inventarizací. Kategorie zahrnuje také mokřady u nás jedinečných mokřadních ekosystémů, unikátních rostlinných i živočišných společenstev a mokřady se zásadním významem pro daný bioregion (Culek 1996). Do této kategorie patří také mokřady s výskytem kriticky ohrožených rostlinných společenstev a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů, evropsky významných ohrožených druhů a lokality se zásadním významem z hlediska funkce celého povodí.

R – regionální

Do této kategorie řadíme lokality významné z hlediska daného bioregionu. Jsou zde zařazeny především mokřady již vyhlášené jako přírodní rezervace a národní přírodní památky, lokality významné výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a lokality důležité z hlediska funkce povodí v daném bioregionu.

L – lokální

Do této kategorie řadíme všechny zbývající mokřadní lokality, významné pro menší území velikosti okresu nebo CHKO. Zařazeny jsou i lokality potenciálně významnější, o nichž zatím nemáme dostatek informací, a také mokřady registrované jako významné krajinné prvky.