Prameniště Teplé

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.03
Lokalizace: 49.989652N 12.740139E
Rozloha: 97,234 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 741 - 767 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pramenná oblast řeky Teplé, soustava dříve obhospodařovaných silně podmáčených a zrašelinělých horských luk. Výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Fytocenologicky hodnotné území.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,009 ha 0,01 3
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,070 ha 2,13 1,51
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,020 ha 0,02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,098 ha 0,1 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,352 ha 0,36 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,519 ha 6,7 3,68
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,893 ha 0,92 1,2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,044 ha 0,05 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 21,114 ha 21,71 2,04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,370 ha 1,41 1,92
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,253 ha 0,26 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 30,057 ha 30,91 2,07
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,083 ha 0,09 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,131 ha 12,48 1,69

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Lentinus suavissimus houževnatec vonný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Lentinellus castoreus houžovec bobří -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Cystostereum murrayi hrbolatník vonný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2015
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Houby Aleuria aurantia mísenka oranžová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.