Kladské rašeliny

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.01
Lokalizace: 50.038321N 12.671322E
Rozloha: 906,783 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Nadmořská výška: 799 - 982 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Území tvoří rozlehlá lesní rašeliniště Lysina, Tajga a Paterák. Územím rašelinného komplexu procházejí dvě tektonické poruchy, na nichž vyvěrají podzemní vody ovlivňující hydrologickou situaci území. Klečové a blatkové porosty, podmáčené a rašeliníkové smrčiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,164 ha 0,13 3,82
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 101,258 ha 11,17 1,02
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,241 ha 0,03 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,701 ha 0,19 2,04
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,320 ha 0,04 1,59
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,317 ha 0,03 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,393 ha 0,04 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 16,896 ha 1,86 1,66
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,939 ha 0,1 1,31
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,150 ha 0,02 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,226 ha 0,02 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,930 ha 0,43 1,5
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 22,426 ha 2,47 1,13
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,429 ha 0,05 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2,719 ha 0,3 1,92
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2015
Cévnaté rostliny Pinus uncinata subsp. uliginosa borovice zobanitá blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Buprestis rustica krasec lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.