Rašeliniště Jizery

Horní Jizera

RS13.01
Lokalizace: 50.850919N 15.345182E
Rozloha: 326,045 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 793 - 910 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejrozsáhlejší souvislá rašelinná lokalita v Jizerských horách, tvořená komplexem živých vrchovišť, rašelinných tůní, rašelinných luk, porostů kosodřeviny a navazujících rašelinných a podmáčených smrčin, nazývaná též Velká Jizerská louka. Středem protéká řeka Jizera, která zde tvoří státní hranici s Polskem a vytváří desítky meandrů se štěrkopísčitými náplavy, na kterých se vyskytují porosty jalovce sibiřského. Písčiny přecházejí v rašeliniště s porosty kleče. Významná flóra a fauna s řadou chráněných a vzácných druhů a glaciálních reliktů. Rašelinné fytocenózy sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi, Piceion excelsae, Cardamino-Montion, na říčních náplavech Nardo-Agrostion tenuis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,471 ha 0,14 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 51,835 ha 15,9 3,23
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,259 ha 0,08 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,060 ha 0,02 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,919 ha 0,28 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,444 ha 0,44 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 6,675 ha 2,05 1,47
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4,376 ha 1,34 1,4
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1,548 ha 0,47 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 21,196 ha 6,5 1,91
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 36,459 ha 11,18 1,4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 107,388 ha 32,94 2,23
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,612 ha 0,19 1,56
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 32,048 ha 9,83 1,12
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,432 ha 0,13 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Juniperus communis var. saxatilis jalovec obecný nízký Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2018
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 61

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.