Černá louka

Krušnohorská rašeliniště

RS12.21
Lokalizace: 50.734751N 13.885785E
Rozloha: 491,313 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 698 - 862 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

botanický, entomologický a ornitologický význam

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6,970 ha 1,42 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,168 ha 1,05 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,243 ha 0,05 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 86,254 ha 17,56 1,98
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,877 ha 0,18 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,501 ha 0,31 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,158 ha 0,24 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,826 ha 0,78 1,73
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 7,702 ha 1,57 1,65
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,804 ha 0,16 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,294 ha 0,06 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6,885 ha 1,4 1,72
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 35,754 ha 7,28 3,65
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 18,697 ha 3,81 1,99
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 12,215 ha 2,49 3,26
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Furcula furcula hranostajník jívový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec kapradinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Dianthus sylvaticus hvozdík lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 105

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2008 do 2011
Výše podpory: 5,3 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: V druhé polovině 20. stol. došlo na rašeliništích k melioracím a napřímení potoků, díky nimž začala krajina vysychat. V rámci revitalizace lokality bylo vytvořeno nové meandrující koryto, vybudována síť nových tůní a vytvořeny 4 ha mokřadních ploch. Voda se do krajiny vrátila, stejně tak řada druhů obojživelníků a jeřábi popelaví. Odkaz na článek: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/revitalizace-cerneho-potoka/zahajeni-realizace-projektu/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.