Kovářská

Krušnohorská rašeliniště

RS12.03
Lokalizace: 50.409812N 13.031676E
Rozloha: 581,904 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 852 - 1100 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11,241 ha 1,93 3,42
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,020 ha -- 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 12,194 ha 2,1 2,05
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 183,172 ha 31,48 3,15
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,164 ha 0,03 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,552 ha 0,09 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,186 ha 0,03 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 74,477 ha 12,8 3,22
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,038 ha 0,01 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 24,628 ha 4,23 2,53
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,200 ha 0,03 2,28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,300 ha 1,08 3,41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Anthophagus alpestris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Olophrum piceum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Atheta arctica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Stenus nitidiusculus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Schistoglossa curtipennis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Quedius boopoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Oxypoda procerula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Proteinus crenulatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Liogluta micans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Lesteva monticola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Eusphalerum tenenbaumi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Eusphalerum alpinum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Encephalus complicans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Denticollis rubens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 83

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.