Rolava

Krušnohorská rašeliniště

RS12.01
Lokalizace: 50.377802N 12.609316E
Rozloha: 3 374,930 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PP, PR
Nadmořská výška: 789 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4,028 ha 0,12 4
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,021 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 36,652 ha 1,09 1,09
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 203,728 ha 6,04 1,52
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 247,937 ha 7,35 2,21
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,605 ha 0,05 1,95
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,394 ha 0,01 2,01
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,114 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,126 ha -- 3,66
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,805 ha 0,32 1,47
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 29,807 ha 0,88 1,11
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 96,815 ha 2,87 1,3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1 470,600 ha 43,57 2,07
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 174,450 ha 5,17 1,27
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 359,315 ha 10,65 1,59
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Obtusifolium obtusum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 131

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.