Mokřady Pšovky

Mokřady Liběchovky a Pšovky

RS10.02
Lokalizace: 50.417799N 14.578421E
Rozloha: 210,434 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Nadmořská výška: 175 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,865 ha 0,41 3,1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,020 ha 0,01 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6,826 ha 3,24 2,18
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,019 ha 0,01 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,447 ha 0,69 3,56
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,000 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 22,439 ha 10,66 1,48
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,718 ha 1,29 2,56
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,354 ha 0,17 2,44
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,649 ha 0,78 2,57
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,385 ha 2,08 2,33
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13,393 ha 6,36 1,6
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8,446 ha 4,01 2,55
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,166 ha 0,08 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,626 ha 0,77 1,85
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2018
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2017
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2016
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 205

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.