Mokřady Liběchovky

Mokřady Liběchovky a Pšovky

RS10.01
Lokalizace: 50.479296N 14.485442E
Rozloha: 150,608 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 182 - 333 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,144 ha 0,1 3,57
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,222 ha 0,15 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,016 ha 0,01 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,338 ha 0,22 2,74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,534 ha 1,68 2,64
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,018 ha 0,01 3,26
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0,001 ha -- 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,652 ha 0,43 2,25
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,722 ha 1,81 1,27
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 7,871 ha 5,23 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,173 ha 0,11 3,35
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,569 ha 3,03 1,43
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5,814 ha 3,86 1,97
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,151 ha 0,1 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,713 ha 3,79 2,11
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Letouni Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Houby Mucronella calva -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Brouci Gyrinus distinctus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Lišejníky Arthonia vinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Chaenotheca brunneola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Physcia aipolia -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Punctelia jeckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 139

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.