Kutnar

Mokřady dolního Podyjí

RS09.08
Lokalizace: 48.835993N 16.792498E
Rozloha: 0,550 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 158 - 158 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Původně tůň s vzácnou vodní makrovegetací a unikátními druhy řas a sinic.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 0,005 ha 0,95 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,182 ha 33,03 2,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,259 ha 47,18 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,026 ha 4,68 2,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,078 ha 14,15 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2022
Vážky Epitheca bimaculata lesklice velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Kroužkovci Hirudo medicinalis pijavka lékařská -- HD V Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2022
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2022
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Obojživelníci Pelophylax esculentus s. l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Vážky Libellula fulva vážka plavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.