Janohrad

Mokřady dolního Podyjí

RS09.05
Lokalizace: 48.809823N 16.827206E
Rozloha: 153,741 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 155 - 158 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Odříznuté koryto staré Dyje v lužním lese: lesní souvislé porosty, zbytky lužních luk se solitérními duby. Stará ramena. V tůních typická vodní a bažinná flóra.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,023 ha 0,01 4
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 28,639 ha 18,63 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,039 ha 0,03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17,002 ha 11,06 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,914 ha 0,59 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,078 ha 0,05 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 79,814 ha 51,91 2,51
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,356 ha 2,18 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,117 ha 0,08 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Aegosoma scabricorne tesařík drsnorohý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Aquila heliaca orel královský -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Aristolochia clematitis podražec křovištní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Aster lanceolatus hvězdnice kopinatá -- -- -- BL2 2014
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 91

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.