Ranšpurk, Cahnov-Soutok

Mokřady dolního Podyjí

RS09.03
Lokalizace: 48.678748N 16.946931E
Rozloha: 35,459 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO
Nadmořská výška: 150 - 150 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Dvě nevelké lokality v rozsáhlém komplexu lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje (Ranšpurk – 19,2 ha, Cahnov-Soutok – 13,4 ha). V rezervacích se vyskytuje převážně vegetace podsvazu Ulmenion (svaz Alnion incanae), a to asociace Fraxino pannonicae-Ulmetum. Na vyvýšených zalesněných hrúdech (hlavně na Ranšpurku a severně od něj za hranicemi rezervace, dále pak hlavně v severní části obory Soutok) se vyskytují dubohabřiny s hájovými bylinami v podrostu. Tato vegetace stojí na přechodu mezi podsvazem Ulmenion a svazem Carpinion betuli, její syntaxonomické zařazení není dosud dořešeno. Po provedených melioracích a regulaci řeky Moravy byly výrazně omezeny pravidelné záplavy, což společně s přemnožením zvěře v oboře Soutok výrazně ovlivňovalo stav a charakter původních pralesů. Po oplocení NPR Ranšpurk dochází k velmi rychlé regenereci stromového, keřového i bylinného patra. Součástí rezervace Cahnov-Soutok je i obvodový kanál s řadou vodních rostlin (sv. Nymhaeion, as. Nymphaetum, Nupharetum). Nevelká loučka s tůní na severním okraji rezervace (porosty sv. Lemnion minoris, as. Glycerietum maximae a Typhetum angustifoliae) je důležitá pro rozmnožování obojživelníků, okolní porosty vysokých ostřic se sečou. Významné z mykologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,038 ha 0,11 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,916 ha 2,58 2,86
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,731 ha 2,06 3
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,071 ha 0,2 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 33,020 ha 93,12 1,08
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,446 ha 1,26 3,75

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Harpalus progrediens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Stenagostus rhombeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Dircaea australis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Teredus cylindricus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Corticeus fasciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Leioderus kollari -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ischnodes sanguinicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Isorhipis marmottani -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cardiophorus gramineus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 158

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.