Azant – Nejdecké louky

Mokřady dolního Podyjí

RS09.01
Lokalizace: 48.81448N 16.782055E
Rozloha: 533,220 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 156 - 160 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zachovalá část dyjské nivy se střídáním lesních porostů, zbytků nivních luk a starých ramen včetně odříznutého koryta Dyje. Botanicky a hydrobiologicky cenné tůně a lužní louky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 8,156 ha 1,53 1,99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,308 ha 0,06 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 36,231 ha 6,79 3,01
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,146 ha 1,15 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,163 ha 0,03 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,661 ha 1,62 3,69
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,753 ha 0,14 3,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,867 ha 0,91 1,55
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 268,219 ha 50,3 2,06
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,552 ha 0,29 3,37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Tasgius morsitans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 124

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.