Žofinka

Třeboňská rašeliniště

RS08.04
Lokalizace: 48.826395N 14.880583E
Rozloha: 277,311 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Nadmořská výška: 470 - 475 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště prakticky neovlivněné těžbou rašeliny v minulosti. Blatkové bory Pino rotundatae - Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi - Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Významná entomologická lokalita s výskytem mnoha endemických a reliktních druhů či poddruhů hmyzu. Lokalita byla postižena rozsáhlým polomem, který však neměl výraznější negativní dopady na přírodní hodnoty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 86,599 ha 31,23 1,78
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,506 ha 0,9 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,548 ha 0,2 1,86
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,050 ha 0,02 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,365 ha 0,49 1,58
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,842 ha 2,11 3,86
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,012 ha -- 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 122,003 ha 44 1,55
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,335 ha 4,45 1,66
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,126 ha 1,49 3,93

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Laccobius albipes -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus uncinata subsp. uliginosa borovice zobanitá blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Calypogeia sphagnicola kryjnice rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Savci Alces alces los evropský Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 49

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.