Grinšovy rybníčky u Bílovky

Poodří

RS06.08
Lokalizace: 49.737408N 18.112183E
Rozloha: 358,777 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 225 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 159,937 ha 44,58 2,29
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,144 ha 0,04 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,383 ha 0,94 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,912 ha 1,37 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,616 ha 0,73 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,905 ha 0,25 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,757 ha 0,77 1,12
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,751 ha 0,49 1,05
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,860 ha 0,52 2,44
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,026 ha 1,12 1,68
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,529 ha 0,15 1,02
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 36,891 ha 10,28 1,55
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,321 ha 0,09 1,62
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,195 ha 0,05 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15,472 ha 4,31 1,71
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Amara chaudoiri incognita -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Sibinia pyrrhodactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Scaphisoma subalpinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Philonthus fumarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Omiamima mollina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Nanomimus circumscriptus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Manda mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Longitarsus holsaticus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Longitarsus callidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Trachys scrobiculatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Ischnopoda atra -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Carpelimus lindrothi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 195

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.