Suchdolský les

Poodří

RS06.07
Lokalizace: 49.629321N 17.941139E
Rozloha: 609,806 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 244 - 290 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozeně meandrující tok Odry s plochou nivou, nejjižnější část nadregionálního biocentra Poodří-jih. Unikátní periodické tůně jako základ genobanky žábronožky sněžní pro celé CHKO, významné plochy pro rozmnožování a trvalý život obojživelníků. Jedny z nejcennějších porostů podmáčených olšin. Několik navržených maloplošných CHÚ: Dolní Louky, Bernartický les, Odra-Malý les, Bařiny, Meandry staré Odry. Rostlinná společenstva zastupují v území asociace Pruno-raxinetum, Carici acutiformis-Alnetum, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis, Dentario glandulosae-Fagetum, Lemnetum minoris, Hottonietum palustris, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae a další.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 148,136 ha 24,29 3,52
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,171 ha 0,03 3,38
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,087 ha 0,01 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,031 ha 0,17 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,032 ha 0,01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,089 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,013 ha -- 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 12,109 ha 1,99 2,99
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,883 ha 0,14 3,5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 18,878 ha 3,1 1,87
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,286 ha 0,05 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,687 ha 0,6 2,48
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,331 ha 0,05 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 39,819 ha 6,53 3,04
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,054 ha 0,01 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Scaphisoma boreale -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Philonthus subuliformis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Pelecotoma fennica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Melandrya caraboides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 98

Realizované projekty

Název projektu: Zlepšení retenčních schopností zemědělské krajiny v CHKO Poodří
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2009 do 2015
Výše podpory: 38,8 mil. Kč
Zdroj: OPŽP a POPFK
Anotace: Územím CHKO Poodří prochází nadregionální biokoridor řeky Odry a v severní části CHKO je taktéž vymezeno funkční biocentrum Oderská Niva. Na toto území navazují biokoridory (př. ÚSES Kunín), jejichž úkolem je propojit ekosystémy Poodří s okolní krajinou. V rámci více projektů byly v CHKO Poodří zahájeny výsadby, které měly zlepšit ekologicko-stabilizační funkci a zvýšit retenční schopnosti krajiny v okolí řeky Odry a to převážně intenzivně využívané krajiny. Jednalo se o projekty zaměřené na zalesnění orné půdy, tedy výsadbu původních druhů dřevin (př. dub letní, javor klen, habr obecný, lípa srdčitá). Celkově bylo vysázeno více než 50 tis. stromů na ploše 16 ha.

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.