Černý les a Valcha

Poodří

RS06.06
Lokalizace: 49.655544N 17.96513E
Rozloha: 333,789 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Nadmořská výška: 241 - 289 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Do území spadá nejsevernější část nadregionálního biokoridoru Poodří-jih. Nejširší část nivy řeky v CHKO s mohutnou vnitrozemskou deltou na obou březích Odry. Jedno z nejbohatších území rozmnožování žábronožky sněžní i obojživelníků. Částečné poškození pravého břehu daňčí oborou - požadavek na zrušení. Součástí území je i návrh PR Oderské louky – Panský les.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 88,223 ha 26,43 3,08
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,484 ha 0,14 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,142 ha 0,34 1,3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 2,577 ha 0,77 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,420 ha 0,73 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,143 ha 0,04 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5,800 ha 1,74 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,743 ha 0,22 1,04
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,118 ha 2,43 2,24
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,600 ha 0,18 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 5,551 ha 1,66 3,07
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12,704 ha 3,81 1,55
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,072 ha 0,32 2,82
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 63,541 ha 19,04 2,15
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7,055 ha 2,11 2,35
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pelecotoma fennica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Melandrya caraboides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Isorhipis melasoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Grynocharis oblonga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Cyllodes ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 94

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.