Pustějovské louky a Bartošovický luh

Poodří

RS06.05
Lokalizace: 49.67661N 18.02332E
Rozloha: 1 043,254 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 233 - 278 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejjižnější část nadregionálního biocentra Oderská niva, na obou březích řeky, komplex rozsáhlých mokřadů luk se systémy starých ramen a tůní řeky Odry, Pustějovského potoka i drobných přítoků, Bartošovické rybníky i lužní lesy paty říční terasy až ke Kunínu. Kromě významných hnízdišť ptáků jedno z nejdůležitějších území rozmnožování obojživelníků. Součástí území jsou i návrhy PR Mokřady Pustějovského potoka, PR Bartošovický luh, PR Koryto, PP Kaménka. Rostlinná společenstva zastoupena především Pruno-Fraxinetum, Salicion albae, Carici acutiformis-Alnetum, Alnetum incanae, Typhetum latifoliae, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae, Caricetum vesicariae, Phalaridetum arundinaceae, Scirpo-Cirsietum cani, Bidentetum cernuae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 343,533 ha 32,93 2,29
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,060 ha 0,01 2
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,627 ha 0,06 2,91
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,409 ha 0,04 3,61
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,015 ha -- 2,77
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,440 ha 0,04 3,53
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,327 ha 0,03 1,64
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,741 ha 0,17 1,31
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 101,283 ha 9,71 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 26,412 ha 2,53 3,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,998 ha 0,29 2,13
L1 Mokřadní olšiny -- -- 15,002 ha 1,44 2,98
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8,200 ha 0,79 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 43,500 ha 4,17 2,44
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 30,207 ha 2,9 2,97
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Hydraena pulchella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Měkkýši Viviparus acerosus bahenka uherská -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2016
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 216

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.