Oderský luh (dříve Louky u Petřvaldíku)

Poodří

RS06.03
Lokalizace: 49.718509N 18.108555E
Rozloha: 480,893 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 225 - 234 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlý lužní les Bažantula se sítí trvalých i periodických ramen a tůní, pokračující k jihu velkou plochou luk různého stupně zamokření s trvalými i periodickými tůněmi. Studénecká rybniční soustava, část rybníků Albrechtiček, přirozeně meandrující tok Odry, pravobřežní terasa s množstvím pramenišť a drobných toků. Rostlinná společenstva zastoupena především Pruno-Fraxinetum,Querco-Ulmatum, dále porosty Salicetum albae, Salvinio-Spirodelletum, Trapetum natantis, Nymphoidetum peltatae, Potametum trichoidis, Najadetum minoris, Najadetum marinae, Hottonietum palustris, Sagittario-Sparganietum emersi, Scirpo-Cirsietum cani.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 135,759 ha 28,23 2,5
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,719 ha 0,15 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,064 ha 0,01 1
V1D Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,855 ha 1,01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 26,197 ha 5,45 1,07
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 59,159 ha 12,3 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 14,239 ha 2,96 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,528 ha 0,94 1,32
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,935 ha 0,61 1,68
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,167 ha 1,28 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 16,863 ha 3,51 2,01
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16,254 ha 3,38 1,27
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 55,813 ha 11,61 1,42
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,879 ha 0,18 1,48
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7,323 ha 1,52 1,2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Brouci Limnichus sericeus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Scirtes orbicularis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2015
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 172

Realizované projekty

Název projektu: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2016 do 2019
Výše podpory: 50,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Předmětem ochrany v PR Bažantula je přírodě blízký a druhově bohatý rybniční systém se vzácnými rostlinnými společenstvy (př. nepukalka plovoucí, řečanka menší, plavín štítnatý či kotvice plovoucí) a chráněnými druhy živočichů (př. kuňka obecná, rosnička zelená, skokan skřehotavý či skokan zelený). Rybníky v PR byly z technického hlediska dlouhodobě v zanedbaném až havarijním stavu. V rámci projektu došlo k odtěžení dnových nánosů, zřízení opevnění břehů, hrází rybníků, obnově litorálních pásem a břehových porostů. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/v-poodri-zacina-obnova-rybniku-v-prirodni-rezervaci-bazantula/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.