Polanská niva

Poodří

RS06.02
Lokalizace: 49.752091N 18.162635E
Rozloha: 914,951 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO, PR
Nadmořská výška: 225 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Výrazně meandrující tok řeky Odry s pestrou mozaikou lesních, mokřadních a vodních (částečně i lučních) biocenóz levého břehu s největší rybniční soustavou v celém Poodří (Jistebnické rybníky). Téměř jedna třetina území je součástí NPR Polanská niva. Nejzachovalejší z celé rybniční soustavy je střední část (rybníky Bezruč, Křivý, Oderský, Prosňák a další). Na SZ okraji rybníka Bezruč mokřad Geisel (rozsáhlá rákosina s ostřicovými loukami). Území je součástí nadregionálního biocentra Oderská niva. Vegetace – as. Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum, Salicetum triandrae, Salicetum albae, Trapetum natantis, Batrachietum rionii, Hottonietum palustris, Scirpetum radicantis, Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae, Caricetum ripariae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 109,518 ha 11,97 2,48
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,847 ha 0,09 1,76
V1D Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,227 ha 0,02 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 43,449 ha 4,75 1,06
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 102,816 ha 11,24 2,68
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 21,066 ha 2,3 1,63
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,035 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 106,779 ha 11,67 2,02
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,883 ha 0,42 1,1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,124 ha 0,45 1,54
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 49,047 ha 5,36 2,18
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 13,671 ha 1,49 3
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,126 ha 0,78 1,45
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 29,528 ha 3,23 1,71
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5,937 ha 0,65 1,95
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Paraphotistus nigricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Chrysolina haemoptera -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Brouci Grynocharis oblonga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Grypus brunnirostris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Scaphisoma subalpinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Harpalus progrediens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Hylobius transversovittatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hypera striata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Philonthus fumarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Lordithon striatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 375

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.