Polanský les

Poodří

RS06.01
Lokalizace: 49.782466N 18.204136E
Rozloha: 300,840 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 225 - 233 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex lužního lesa na ploché říční nivě na levém břehu Odry, se sítí trvalých i periodických tůní. Vegetační kryt charakterizován společenstvy především Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum, Salicetum albae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 124,707 ha 41,45 2,35
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5,125 ha 1,7 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,558 ha 0,85 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,382 ha 0,13 2,71
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,283 ha 2,09 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,031 ha 0,01 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15,880 ha 5,28 2,77
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 80,765 ha 26,85 1,14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,159 ha 0,05 3,9
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13,427 ha 4,46 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,028 ha 0,01 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,296 ha 0,43 2,28
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,180 ha 0,72 3,02
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,028 ha 0,01 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acupalpus luteatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Chrysolina haemoptera -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Medon castaneus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2023
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Ophonus subsinuatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Silvanoprus fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Gasterocercus depressirostris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Stenolophus discophorus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Synchita mediolanensis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Tasgius pedator -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 114

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.