Plané loučky

Litovelské Pomoraví

RS05.06
Lokalizace: 49.623543N 17.231325E
Rozloha: 51,362 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 216 - 217 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Ojedinělá slatinná lokalita v povodí řeky Moravy. Vyvinuty jsou tyto formace (nebo jejich fragmenty): měkký luh, bažinný les, podmáčená louka se soliterními keři a stromovými vrbami, vysoké porosty šáchorovitých, porosty okrajů a dna vodoteče, rákosiny stojatých i tekoucích vod, rostliny volně plovoucí. Ornitologicky významná lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 17,106 ha 33,31 1,75
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,562 ha 1,09 1,64
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,093 ha 0,18 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha 0,01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,015 ha 0,03 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,830 ha 7,46 1,83
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,638 ha 7,08 1,72
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,571 ha 3,06 1,97
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,587 ha 6,98 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,920 ha 3,74 3,34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,989 ha 3,87 1,94
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,178 ha 2,29 1,79
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,000 ha -- 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,516 ha 2,95 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dendrocopos syriacus strakapoud jižní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Nyctalus leisleri netopýr stromový Silně ohrožený HD IV Chybí údaje (DD) -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Korýši Lynceus brachyurus hrašník zobcovitý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 172

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.