Plané loučky

Litovelské Pomoraví

RS05.06
Lokalizace: 49.623543N 17.231325E
Rozloha: 51,362 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 216 - 217 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Ojedinělá slatinná lokalita v povodí řeky Moravy. Vyvinuty jsou tyto formace (nebo jejich fragmenty): měkký luh, bažinný les, podmáčená louka se soliterními keři a stromovými vrbami, vysoké porosty šáchorovitých, porosty okrajů a dna vodoteče, rákosiny stojatých i tekoucích vod, rostliny volně plovoucí. Ornitologicky významná lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 17,106 ha 33,31 1,75
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,562 ha 1,09 1,64
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,093 ha 0,18 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha 0,01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,015 ha 0,03 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,830 ha 7,46 1,83
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,638 ha 7,08 1,72
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,571 ha 3,06 1,97
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,587 ha 6,98 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,920 ha 3,74 3,34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,989 ha 3,87 1,94
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,178 ha 2,29 1,79
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,000 ha -- 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,516 ha 2,95 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agnathus decoratus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Paraphotistus nigricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mogulones abbreviatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Nanomimus circumscriptus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Phytobius leucogaster -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Grypus brunnirostris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Poophagus sisymbrii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rhinusa collina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Stenagostus rhombeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Zorochros meridionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 184

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.