Pískovna Mohelnice

Litovelské Pomoraví

RS05.04
Lokalizace: 49.773545N 16.960362E
Rozloha: 133,322 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 275 - 275 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Ve vytěžených částech pískovny a opuštěných kalových polích (= sedimentačních) dochází postupnou příznivou sukcesí k vytváření vodních, příbřežních a břehových rostl. společenstev (rákosiny, společenstva obnažených den). Významná ornitologická lokalita díky poloze v tahovém koridoru řeky Moravy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,503 ha 1,13 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,012 ha 0,01 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,054 ha 0,04 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,702 ha 0,53 1,24
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,793 ha 1,34 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,232 ha 0,92 3,1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,042 ha 0,78 2,87

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Cygnus columbianus bewickii labuť malá eurasijská -- BD I -- -- 2018
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Mnohonožky Julus scanicus mnohonožka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Grynocharis oblonga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Cylindera germanica svižník německý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 133

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.