Slanisko u Nesytu

Lednické rybníky

RS04.03
Lokalizace: 48.775922N 16.700599E
Rozloha: 13,775 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Slanisko
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 173 - 184 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

V současné době nejvýznamnější slanisko v ČR. Nyní chráněno jako NPR Slanisko u Nesytu. Halofilní a subhalofilní trávníky na nepropustných jílovitých usazeninách obsahujících značné množství solí, podél pobřeží Nesytu rákosina. Význačné halobiontní druhy bezobratlých.

Geologie

Geologický podklad tvoří deluviální, deluviofluviální a fluviální písčitohlinité sedimenty, které jsou obohaceny o rozpustné minerální soli (sírany a chloridy) vyluhované z neogenních, málo propustných jílů, které rovněž tvoří nepropustný podklad holocenních sedimentů. Dalším zdrojem solí jsou sirné prameny v obci. Vyskytuje se zde velmi vzácný půdní typ: solončak.

Flóra

Slanisko u Nesytu představuje nejzachovalejší lokalitu halofitních společenstev republikového významu. Vykytuje se zde okolo 40 ohrožených druhů, včetně halofitů, pro které je toto území jednou z posledních recentních lokalit – hvězdnička panonská (Tripolium pannonicum subsp. pannonicum) -Jana Pekárová, 2014, nálezová databáze portálu ISOP, hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora) – Jiří Danihledka, 2004, Česká národní fytocenologická databáze a pampeliška bezarabská (Taraxacum bessarabicum) – Jan Juřica, 2011, nálezová databáze portálu ISOP

Fauna

Na slanomilnou vegetaci je vázáno velké množství unikátních druhů hmyzu, např. saranče slaništní (Ailopus thalassinus) – Pavel Dedek, 2013 in. verb. Zaplavení území vodou v roce 2015 využila k úspěšnému vyhnízdění 1 pár pisily čáponohá (Himantopus himantopus) – David Horal, 2015, Faunistická databáze ptáků

Využití

Louky se pravidelně pasou těžkým dobytkem (kráva, kůň). Porosty dřevin jsou postupně redukovány za účelem zvýšení výparu z půdního povrchu, což je jedna z podmínek zachování halofitní a subhalofitní vegetace.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,489 ha 54,37 1
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 4,040 ha 29,33 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Bucculatrix maritima -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Ochthebius flavipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Onthophagus illyricus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Onthophagus ruficapillus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Ophonus stictus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Oryctes nasicornis holdhausi -- Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Pelochares versicolor -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 220

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.