Allah I – VII

Lednické rybníky

RS04.01
Lokalizace: 48.770849N 16.79759E
Rozloha: 20,422 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: NPR, PO
Nadmořská výška: 168 - 190 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava lesních rybníčků na stejnojmeném vodním toku pramenícím u obce Hlohovec a vtékající do Prostředního rybníka. Z původních sedmi bylo obnoveno pět, z nichž pouze Allah I a Allah VII plní funkci rybníků. Zbylé tři díky deficitnímu povodí mají charakter periodických mokřadů. Mimořádně významná botanická (submerzní vegetace), entomologická (vodní fauna) a herpetologická lokalita (rozmnožování stovek obojživelníků).

Geologie

Dno je tvořeno hlavně miocenními sedimenty, v malé míře pliocenními štěrky.

Flóra

Z hlediska botanického byly nejzajímavější rybníčky Allah III, IV a V, které byly bez cílené rybí obsádky a díky deficitnímu povodí zde byl pouze nízký vodní sloupec, případně vysychali úplně O tom svědčí následující nálezy: protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteoalbum) – Jiří Danihelka, 2002, nálezová databáze portálu ISOP; lakušník Baudotův (Batrachium baudotii)- Štěpán Husák, 2006, Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků; růžkatec bradavčitý (Ceratophyxlum submersum) - Štěpán Husák, 2006, Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků

Fauna

Allahy jsou významnou lokalitou pro rozmnožování obojživelníků. Jedná se zejména o skokana ostronosého (Rava arvalis), kuňku obecnou (Bombina bombina) a čolka obecného (Triturus vulgaris) – Reitner, 2015, nálezová databáze portálu ISOP

Využití

Hospodářsky (chov ryb) je využíván rybník Allah I. Do rybníka Allah VII není vysazována cílená rybí obsádka. Na zbylých třech rybnících není hospodařena a ani zde neprobíhá pravidelná údržba.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,352 ha 1,73 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,169 ha 5,72 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,645 ha 22,74 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,051 ha 0,25 4
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,132 ha 0,65 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,537 ha 12,42 2,19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,494 ha 2,42 2,25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,393 ha 1,92 2,54
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,000 ha -- 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Phragmataecia castaneae drvopleň rákosový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.