Záblatské louky

Třeboňské rybníky

RS02.13
Lokalizace: 49.110567N 14.653242E
Rozloha: 179,563 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 436 - 446 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlý komplex vlhkých kulturních i přirozených nekosených luk sv. Molinion. Směrem k výtopě rybníka ukázková zonace nízkostébelných rašelinných společenstev sv. Caricion fuscae přes vysoké ostřicové porosty sv. Caricion gracilis a porosty Calamagrostietum canescentis k litorálním rákosovým a orobincovým porostům sv. Phragmition communis. Jeden z posledních zachovalých komplexů mokrých luk na Třeboňsku. Zahrnuje i část rozsáhlé rákosiny Záblatského rybníka a uměle vytvořenou soustavou tůní po borkování rašeliny s cennou vodní vegetací sv. Potamion pusilli, Batrachion aquatilis,Utricularion vulgaris.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,069 ha 0,6 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 22,523 ha 12,54 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,624 ha 0,35 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,906 ha 1,06 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 12,263 ha 6,83 1,88
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,580 ha 4,22 1,05
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 76,460 ha 42,58 1,67
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,425 ha 0,79 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10,577 ha 5,89 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.