Velký a Malý Tisý

Třeboňské rybníky

RS02.09
Lokalizace: 49.056035N 14.724911E
Rozloha: 698,594 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 415 - 428 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Cca 300 ha velký rybník s členitými břehy, velkým poloostrovem a rozsáhlými porosty litorální vegetace, a dále systém několika podstatně menších rybníků. Významné tahové shromaždiště vodních ptáků a v menší míře i hnízdiště. Velice cenné území z botanického hlediska – unikátní mozaika společenstev. V posledních 20 letech pozorováno snížení vitality litorální vegetace (hl. rákosu obecného) v důsledku intenzivního rybničního hospodaření. Omezení hospodaření a postupná revitalizace jsou řešeny (od roku 1998).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,179 ha 0,03 2,5
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,031 ha -- 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,108 ha 0,02 2,5
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,015 ha -- 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6,057 ha 0,87 2,94
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 27,564 ha 3,95 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8,967 ha 1,28 1,4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 51,068 ha 7,31 2,21
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,093 ha 0,01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,463 ha 0,07 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,815 ha 0,26 1,87
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,531 ha 0,08 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,075 ha 0,3 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 63,024 ha 9,02 1,17
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,856 ha 0,12 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2024
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2023
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2024
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2023
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 184

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.