Malá niva

Šumavská rašeliniště

RS01.14
Lokalizace: 48.913919N 13.81491E
Rozloha: 120,274 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 747 - 778 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní rašeliniště s blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum (uprostřed blatka intogresí přechází v klečovou formu), které směrem k okrajům přecházejí přes rašelinné bory (Vaccinio uliginosi-Pinetum) k podmáčeným smrčinám. Pobřežní vrbo-olšový luh Teplé Vltavy, nivní louky (Calthion, Polygono-Trisetion, Molinion).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 66,695 ha 55,45 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,051 ha 0,04 1,69
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 4,468 ha 3,72 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,160 ha 0,13 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,075 ha 0,06 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 17,812 ha 14,81 1,65
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2,063 ha 1,72 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,009 ha 0,01 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 3,797 ha 3,16 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,710 ha 0,59 3,11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,164 ha 1,8 1,83
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,055 ha 0,05 1,94
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,847 ha 0,7 3,19
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,676 ha 4,72 2,73
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10,068 ha 8,37 1,56

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus uncinata subsp. uliginosa borovice zobanitá blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
Houby Mycena laevigata helmovka hladká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.