Splavské rašeliniště

Šumavská rašeliniště

RS01.13
Lokalizace: 48.894923N 13.733541E
Rozloha: 175,227 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 802 - 834 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé údolní vrchovištní rašeliniště v kotlině na soutoku čtyř pramenných zdrojnic Řasnice - Časté, Valné, Hraničního a Mechového potoka. V minulosti částečně odvodněné a ve východní části poněkud narušené těžbou rašeliny. Porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugo a další běžná spol. sv. Sphagnion medii, ve šlencích a soustavě četných přirozených jezírek společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion, laggová spol. sv. Sphagno-Caricion canescentis, v sev. části navazují podmáčené smrčiny Mastigobryo-Piceetum, na východní a jižní straně mokřadní ostřicové louky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 15,099 ha 8,62 2,16
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,727 ha 0,99 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,013 ha 0,01 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,392 ha 1,94 2,38
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 7,931 ha 4,53 1,05
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,464 ha 0,26 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,867 ha 3,35 3,48
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,665 ha 4,37 1,6
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 25,276 ha 14,42 2,52
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,570 ha 7,17 2,25
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 5,337 ha 3,05 3,17
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 24,214 ha 13,82 3,97
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 50,177 ha 28,64 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 59

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.