Kotlina Valné

Šumavská rašeliniště

RS01.11
Lokalizace: 48.900514N 13.655602E
Rozloha: 73,542 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 867 - 905 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex rašeliništní a luční mokřadní vegetace v pramenné kotlině Valné, levostranné zdrojnice Řasnice. Vrchovištní “klečové“ porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugi, šlenková společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion, luční rašeliništní porosty sv. Caricion fuscae a Sphagno-Caricion canescentis, mokřadní porosty sv. Calthion, louky sv. Polygono-Trisetion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 4,628 ha 6,29 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1,276 ha 1,74 2,64
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,333 ha 3,17 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,715 ha 2,33 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2,834 ha 3,85 3,08
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,366 ha 1,86 3,59
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11,113 ha 15,11 1,15
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15,620 ha 21,24 1,94
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1,151 ha 1,56 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,233 ha 0,32 3
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8,908 ha 12,11 1,98
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,041 ha 2,78 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,413 ha 4,64 3,04
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 2,561 ha 3,48 1,22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.