Mezilesní slať

Šumavská rašeliniště

RS01.07
Lokalizace: 49.049961N 13.606712E
Rozloha: 181,517 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1070 - 1140 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé rozvodnicové “klečové“ vrchoviště (rozvodí Hamerského potoka a Losenice), zčásti narušené dřívější těžbou rašeliny. Probíhající sukcese na obnažené rašelině. Klečové porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugo a další spol. sv. Sphagnion medii a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Rozsáhlé laggové ostřicové porosty sv. Sphagno-Caricion canescentis a Leuco-Scheuchzerion. V pramenné oblasti Losenice na severní straně a směrem po proudu Hamerského potoka k jihozápadu navazují rozsáhlé porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum a drobná horská vrchoviště.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 2,756 ha 1,52 4
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10,919 ha 6,02 3,04
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 17,646 ha 9,72 1,06
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3,811 ha 2,1 3,46
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 58,434 ha 32,19 1,54
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11,876 ha 6,54 1,25
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 48,055 ha 26,47 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,493 ha 0,27 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,891 ha 1,04 3,41
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,069 ha 0,04 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 22,676 ha 12,49 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.