Zhůřské a horskokvildské slatě

Šumavská rašeliniště

RS01.06
Lokalizace: 49.06872N 13.573237E
Rozloha: 352,450 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1023 - 1167 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Systém horských vrchovišť (např. Slatě na Hamerském potoce, Kikizerfilz, Haidlerfilz, mokřady pod Antýglem) s porosty Pinus x pseudopumilio (Sphagno magellanici-Pinetum mugo) lemovaný podmáčenými a rašelinnými smrčinami (as. Sphagno-Piceetum, Mastigobryo-Piceetum). Rozsáhlý komplex zvodnělých rašelinných a podmáčených smrčin v jižní části. Na nelesních partiích navazují luční rašeliniště se společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion, rozsáhlý lagg s fytocenózami sv. Sphagno-Caricion canescentis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,009 ha -- 3,19
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 82,910 ha 23,52 2,46
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,027 ha 0,01 1,72
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,007 ha -- 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,880 ha 0,53 1,4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 6,271 ha 1,78 1,85
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,004 ha -- 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 10,942 ha 3,1 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 99,722 ha 28,29 1,55
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,039 ha 0,01 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 17,807 ha 5,05 1,41
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 57,347 ha 16,27 1,36
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,795 ha 0,23 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,934 ha 0,55 2,92
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 31,050 ha 8,81 1,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Odonestis pruni bourovec švestkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 63

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.