Jezerní slať

Šumavská rašeliniště

RS01.05
Lokalizace: 49.036648N 13.565747E
Rozloha: 164,659 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 1050 - 1121 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horské rozvodnicové vrchoviště s “klečovými porosty“ (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), na části sukcesně regenerující vytěžené plochy, podél potoka a v laggu mokřadní ostřicová společenstva Sphagno-Caricion canescentis, v jezírku a šlencích Leuco-Scheuchzerion. Podél části obvodu podmáčené smrčiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 33,693 ha 20,46 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3,743 ha 2,27 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,061 ha 0,04 1,54
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,204 ha 0,12 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,351 ha 0,82 2,19
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 4,117 ha 2,5 1,47
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,023 ha 0,01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6,352 ha 3,86 2,05
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10,956 ha 6,65 2,23
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 26,884 ha 16,33 1,6
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 19,154 ha 11,63 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 1,396 ha 0,85 1,44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,017 ha 0,01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,762 ha 2,28 2,05
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,320 ha 0,19 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 57

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.