Tetřevská a Filipohuťská slať

Šumavská rašeliniště

RS01.03
Lokalizace: 49.021662N 13.535592E
Rozloha: 296,247 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1042 - 1178 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horská vrchoviště s porosty rašelinné kleče P. x pseudopumilio (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), šlenkovými společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion, v laggu Sphagno-Caricion canescentis, obklopená zvláště směrem k západu rozsáhlými porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum. Pramenná oblast Filipohuťského potoka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33,081 ha 11,17 2,1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,006 ha -- 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,051 ha 0,02 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 16,249 ha 5,49 2,05
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6,027 ha 2,03 2,69
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 115,668 ha 39,04 1,19
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 21,521 ha 7,26 1,4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 69,244 ha 23,37 1,08
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,448 ha 0,15 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,140 ha 1,4 2,9
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,027 ha 0,01 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 16,129 ha 5,44 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Ligusticum mutellina koprníček bezobalný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Epipactis atrorubens kruštík tmavočervený Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 57

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.