Tetřevská a Filipohuťská slať

Šumavská rašeliniště

RS01.03
Lokalizace: 49.021662N 13.535592E
Rozloha: 296,247 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1042 - 1178 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horská vrchoviště s porosty rašelinné kleče P. x pseudopumilio (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), šlenkovými společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion, v laggu Sphagno-Caricion canescentis, obklopená zvláště směrem k západu rozsáhlými porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum. Pramenná oblast Filipohuťského potoka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33,081 ha 11,17 2,1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,006 ha -- 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,051 ha 0,02 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 16,249 ha 5,49 2,05
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6,027 ha 2,03 2,69
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 115,668 ha 39,04 1,19
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 21,521 ha 7,26 1,4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 69,244 ha 23,37 1,08
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,448 ha 0,15 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,140 ha 1,4 2,9
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,027 ha 0,01 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 16,129 ha 5,44 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Cystostereum murrayi hrbolatník vonný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec kapradinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2019
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 55

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.