Rašeliniště na Křemelné

Šumavská rašeliniště

RS01.02
Lokalizace: 49.144228N 13.370232E
Rozloha: 1 084,164 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO, PR
Nadmořská výška: 785 - 1139 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex údolních blatkových vrchovišť, přecházející v podmáčené smrčiny, příp. v rašelinné louky, v pramenné oblasti a v kotlině středního toku Křemelné. Jedinečná mozaika dosud velmi živých a zvodnělých blatkových borů (as. Pino rotundatae-Sphagnetum), rozsáhlých komplexů rašelinných smrčin a podmáčených smrčin (as. Sphagno-Piceetum, Mastigobryo-Piceetum), rašelinných březin (as. Betuletum pubescentis), mokřadního bezlesí a olšového luhu (as. Alnetum incanae).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 43,096 ha 3,98 3,23
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 76,000 ha 7,01 1,13
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,257 ha 0,02 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1,831 ha 0,17 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,204 ha 0,02 1,23
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1,628 ha 0,15 3
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,311 ha 0,03 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,234 ha 0,02 1,05
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,240 ha 0,02 1,88
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,011 ha -- 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5,256 ha 0,48 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5,991 ha 0,55 2,87
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,249 ha 0,12 2,84
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 16,705 ha 1,54 1,42
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 5,777 ha 0,53 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2018
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Motýli Gastropacha quercifolia bourovec ovocný -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Betula pubescens subsp. carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2022
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 121

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.