Modravské slatě

Šumavská rašeliniště

RS01.01
Lokalizace: 49.004671N 13.450769E
Rozloha: 4 538,569 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 820 - 1364 m
Stav: 1
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pramenná oblast Vydry. Komplex několika rozsáhlých (např. Rokytská slať, Roklanská slať, Mlynářská slať, Cikánská slať, Luzenská a Hraniční slať) a řady menších (např. Blatenská slať, Javoří pila, Šárecká slať, Roklanská nádrž, Roklanský les, Novohuťské močály, Vrchová slať, Rašeliniště pod Kostelním vrchem, Rašeliniště v Srňském lese) rašelinišť v nejvyšších polohách Šumavy, s rozsáhlými lesními komplexy v montánním až supramontánním stupni. Jedinečný vegetační komplex klimatického klimaxu (klimaxové smrčiny as. Calamagrostio villosae-Piceetum) v mozaice se společenstvy edafického klimaxu (vrchovištní rašeliniště se společenstvy svazů Sphagno-Caricion canescentis, Leuco-Scheuchzerion, Sphagnion medii, Oxycocco-Empetrion hermaphroditi a Oxycocco-Ericion, rašelinné a podmáčené smrčiny as. Sphagno-Piceetum a Mastigobryo-Piceetum, rašelinné a mrazové bezlesí a reliktní prameniště).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 54,413 ha 1,2 1,69
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 18,477 ha 0,41 1,9
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2 610,858 ha 57,53 2,09
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,366 ha 0,03 1,45
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,024 ha -- 1,65
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,062 ha -- 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 12,796 ha 0,28 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,679 ha 0,24 2,45
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 40,113 ha 0,88 1,2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 57,310 ha 1,26 1,95
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 912,298 ha 20,1 2,02
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 93,188 ha 2,05 1,4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,946 ha 0,02 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 332,674 ha 7,33 1,77
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 1,665 ha 0,04 2,06
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Micarea adnata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Houby Mucronella calva -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Lišejníky Mycoblastus affinis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Blanokřídlí Formica lugubris -- Ohrožený -- -- -- 2020
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2019
Lišejníky Sticta fuliginosa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 191

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.