Dyje v NP Podyjí

R.ZN.03
Lokalizace: 48.85567N 15.859741E
Rozloha: 418,272 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 219 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozený tok řeky v hlubokém údolí mezi Vranovskou a Znojemskou přehradou (asi 40 km dlouhý), s vodními a pobřežními společenstvy, včetně Znojemské údolní nádrže.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,063 ha 0,02 2
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,187 ha 0,04 1,89
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 5,423 ha 1,3 1,63
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 5,185 ha 1,24 1,73
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,098 ha 0,02 1,4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3,166 ha 0,76 1,81
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,028 ha 0,01 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,023 ha 0,01 1
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,006 ha -- 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 58,494 ha 13,98 1,92
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,864 ha 0,68 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,032 ha 0,01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,234 ha 0,06 3,1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 69,283 ha 16,56 1,83
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 11,168 ha 2,67 2,63
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Silvanoprus fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Tropiphorus terricola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Acmaeoderella flavofasciata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Hypera striata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Chrysolina haemoptera -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Leptusa ruficollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Lepyrus armatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Lixus ochraceus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Lycoperdina bovistae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Selatosomus cruciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Minyops variolosus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Mogulones abbreviatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Musaria affinis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 467

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.