Bílé potoky

R.ZL.02
Lokalizace: 49.118472N 18.023385E
Rozloha: 14,665 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 425 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlá limnokrenní a helekrenní neporušená prameniště s pseudokrasovými jevy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,214 ha 8,28 3,01
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,003 ha 0,02 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,193 ha 1,31 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,870 ha 5,93 1,95
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,017 ha 0,12 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,251 ha 22,17 1,18
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,175 ha 1,19 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,532 ha 3,63 1,01
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,175 ha 1,19 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,813 ha 5,54 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 3,029 ha 20,65 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acallocrates colonnellii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Laccobius obscuratus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Leptura aurulenta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Longitarsus apicalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Melandrya caraboides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Melandrya dubia -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Microrhagus pygmaeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Mycetophagus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetophagus decempunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Plegaderus dissectus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 126

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.