Pivovařiska

R.VS.12
Lokalizace: 49.323873N 17.884939E
Rozloha: 8,949 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 500 - 532 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřadní a slatinné louky v nivě potoka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,033 ha 22,72 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,625 ha 18,16 1,9
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,000 ha -- 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,161 ha 1,8 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,682 ha 7,63 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,264 ha 14,13 4
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,199 ha 2,22 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Blanokřídlí Formica rufa mravenec lesní Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.