U Pavlíků

R.VS.11
Lokalizace: 49.338731N 17.866726E
Rozloha: 24,094 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Nadmořská výška: 443 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Podsvahové prameniště.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,220 ha 5,06 3,47
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,127 ha 4,68 3,01
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,000 ha -- 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,425 ha 18,36 2,78
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,195 ha 0,81 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,232 ha 5,11 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,876 ha 20,24 2,77

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2020
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Orobanche flava záraza devětsilová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.