Adámky

R.VS.07
Lokalizace: 49.424023N 18.262002E
Rozloha: 25,745 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 524 - 668 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Oligotrofní rašelinné louky a přechodová rašeliniště.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,213 ha 4,71 1,56
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,188 ha 0,73 2,52
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,247 ha 20,38 2,19
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,352 ha 1,37 1,46
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,021 ha 0,08 2,8
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,994 ha 3,86 1,64
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,351 ha 1,36 1,28
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,420 ha 1,63 1,55
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,004 ha 0,02 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,002 ha 0,01 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,817 ha 3,17 1,54
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,663 ha 6,46 2,03

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza sambucina prstnatec bezový Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.