Hrubá Brodská

R.VS.04
Lokalizace: 49.357649N 18.191873E
Rozloha: 22,366 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Nadmořská výška: 500 - 629 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní horské slatinné louky (Caricetalia fuscae).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,849 ha 3,8 2,22
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,509 ha 6,75 1,92
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,008 ha 13,45 2,41
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,026 ha 0,11 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,015 ha 0,07 4
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,214 ha 0,95 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,602 ha 2,69 2,77
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,928 ha 4,15 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,151 ha 5,15 1,68
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,135 ha 0,6 2,78
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,263 ha 1,18 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,052 ha 0,23 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,023 ha 9,04 2,23
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,548 ha 20,33 1,93

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Orchesia blandula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Brouci Carabus variolosus střevlík hrbolatý Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.