Klanečnice

R.UH.07
Lokalizace: 48.906707N 17.673236E
Rozloha: 4,543 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 450 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozené řečiště v bučině a pozoruhodný vtok do přehrady (Caricetum paniculatae). Sešlapané podmáčené, mírně halofytní břehy přehrady.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,991 ha 21,8 3,31
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,057 ha 1,26 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,238 ha 5,24 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,098 ha 2,16 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,430 ha 9,46 3,86
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,510 ha 11,23 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,000 ha 0,01 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2018
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.